Pagalbos Ukrainai kryptys sveikatos srityje

Mes visi dabar galvojam, kuo padėti ukrainiečiams. Manome, kad ir pagalba sveikatos srityje yra reikalinga. Trys buvę Lietuvos sveikatos apsaugos ministrai Juozas Olekas (1990-1991 m. organizavo atsaką TSRS ekonominei blokadai ir Sausio 13 agresijai, vadovavo Krašto apsaugos ministerijos rengimuisi krizėms), Gediminas Černiauskas (koordinavo pagalbą Gruzijai 2008 m. karo metu), Vytenis Andriukaitis (2014-2019 m. ES lygiu koordinavo ES kovos su epidemijomis veiksmus), parengė pasiūlymus – Medicininės pagalbos Ukrainai planą.

Tikimės, kad mūsų pasiūlymai bus naudingi Lietuvos valdžios institucijoms rengiant ir organizuojant pagalbą Ukrainai.

Vytenis Andriukaitis, Gediminas Černiauskas, Juozas Olekas

 

Medicininės pagalbos Ukrainai planas

2022.02.24 dieną Rusijai pradėjo Ukrainos puolimą. Egzistuoja darbai, kuriuos sveikatos sektoriuje būtina šiandien padaryti tam, kad sulauktumėm tiek Ukrainos tiek ir tarptautinės medicininės bendruomenės pagarbos. Susitelkim pagalbai, kurios reikia ir kurią galim suteikti. Tik reikšmingos apimties ir gerai suvaldyta medicinos pagalba yra prasminga Ukrainai. Pasisemkim išminties iš tarptautinės praktikos savųjų patirčių gaunant pagalbą Nepriklausomybės pradžioje bei ją teikiant 2008 metais Gruzijai ir 2014-2015 metais Ukrainai.

Jei norima, jog pagalba ne tik simboliškai atspindėtų solidarumą yra tikslinga:

 1. Sudaryti aukšto lygio (ne žemesnio kaip viceministro lygio politiko vadovaujamą) komitetą (toliau komitetas), kuris per maksimaliai trumpą laikotarpį (pageidautina, 1-2 dienas) pateiktų Sveikatos apsaugos ministrui/Vyriausybei pasiūlymus dėl:
 • pagalbos krypčių
 • pagalbos apimties
 • reikalingų žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių.
 1. Jei numatoma, jog pagalba bus reikšminga ir ilgalaikė, yra tikslinga, kad komitetas veiktų visą pagalbos laikotarpį, o jam talkintų specialus pastoviai veikiantis sekretoriatas arba krizės suvaldymo laikotarpiui iš ministerijos ir pavaldžių organizacijų specialistų suformuotas padalinys.
 2. Jei numatoma reikšmingos apimties pagalbą teikti keliomis kryptimis, yra tikslinga užtikrinti darbo šiomis kryptimis koordinavimą:
 • Formuojant pagalbos valdymo pajėgumus ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje
 • Koncentruojant pagalbą ribotoje teritorijoje (pvz., 1-2 vienos Ukrainos apskrities miestai).
 • Bendradarbiaujant su vietine administracija, Pasauline sveikatos organizacija ir kitais tarptautiniais partneriais.

Žemiau pateikiamos rekomendacijos dėl, tikėtina, trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu prasmingiausių pagalbos priemonių.

 Pagalbos priemonės, kurios greitai parengiamos ir gali būti taikomos trumpuoju laikotarpiu

1. Greitosios pagalbos automobilių su felčerių/paramedikų brigadomis ir minimaliu medicininės įrangos komplektavimu siuntimas.

Privalumai:

 • Po politinio sprendimo gali būti parengti, įskaitant politinį suderinimą su tranzito valstybe (Lenkija) ir Ukrainos institucijomis per 1-2 dienas.
 • Gali pasiekti Ukrain1 per kelias valandas.
 • Lietuvos specialistai moka rusų kalb1 bei žino Ukrainoje taikomų medicininių technologijų lygį.
 • Situacijai Ukrainoje pasikeitus lengva modifikuoti pagalbos pobūdį (dislokacijos vietos Ukrainoje pakeitimas, medikų profilio bei automobilio komplektacijos keitimas).
 • Pagalba labai aiškiai matoma ir tai suteikia stiprų psichologinį poveikį.

Rekomendacijos, didinančios pagalbos efektyvumą:

 • Pagalbos apimtis turi būti svari. Ne mažiau 5-10 automobilių.
 • Automobiliai, siekiant užtikrinti pagalbos svarumą ir koordinaciją, turi būti koncentruojami 1-2 Ukrainos teritorijose.
 • Medikus turi sustiprinti logistika. Bent vienas sunkvežimis turi vežti būtiniausias medicinines prekes bei bent jau 1-2 savaičių gyvenimui būtinus reikmenis (palapinės, miegmaišiai, maistas, kuras). Minimaliai būtinas grynųjų pinigų kiekis yra svarbus esant tikėtinam elektroninių atsiskaitymų sutrikimui.
 • Medikus kiekvienoje teritorijoje turi stiprinti bent jau vienas vadybininkas/dispečeris ir 1-2 darbuotojai, užtikrinantys misijos aprūpinimą, stovyklaviečių rengimą, misijos apsaugą.
 • Dalis vairuotojų gali būti vietiniai, žinantys teritoriją bei vietines tradicijas.
 • Dispečerinės paslaugos turi būti derinamos su vietinėmis tarnybomis, o GMP automobiliai aprūpinti tinkamomis ryšiui su Ukrainos dispečerinėmis ryšio priemonėmis.
 • Turi būti organizuota logistinė parama misijai. Reikiamų išteklių papildymas, personalo rotacija.
 • Lietuvos sveikatos įstaigoms, išskyrusioms GMP brigadas, turi būti biudžeto lėšomis pilnai kompensuoti misijos kaštai.

 Pagalbos priemonės, kurios greitai parengiamos ir yra efektyvios, jei pasiseka užtikrinti tikslinį pagalbos pobūdį

2. Kritinių medikamentų, sveikatos priemonių bei kraujo komponentų siuntimas

Privalumai:

 • Po politinio sprendimo gali būti parengti, įskaitant politinį suderinimą su tranzito valstybe (Lenkija) ir Ukrainos institucijomis per 1-2 dienas.
 • Gali pasiekti Ukrainą per kelias valandas.
 • Gali padėti gelbėti gyvybes iš karto po pateikimo į šalį.
 • Aukšta simbolinė pagalbos vertė.
 • Pagalbos pobūdį galima koreguoti keičiantis aplinkybėms.

Rekomendacijos, didinančios pagalbos efektyvumą:

 • Būtina minimizuoti riziką, jog pateikta bus ne tai, ne ten ir ne tomis apimtimis, kurių reikia. Siekiant sumažinti klaidų riziką, tikslinga į pagalbos planavimą įtraukti medicinos įstaigas. Pagalba racionalu teikti tiesiogiai toms gydymo įstaigoms, kurioms jos labiausiai reikia.
 • Būtina minimizuoti riziką, jog pagalba bus nuvertinta dėl prasto jos sandėliavimo, paskirstymo grandinių trūkinėjimo, nepakankamos apsaugos nuo grobstymo. Teikiant pagalbą yra svarbu lygiagrečiai siuntimo planavimui planuoti logistikos dalykus. Galimi veiklos scenarijai yra panaudoti Ukrainoje esančius pajėgumus (nacionalinė kraujo perdirbimo sistema, atraminės ligoninės, didmenininkų pajėgumai). Viena iš logistikos problemų sprendimo kelių yra pajėgumų kaimyninėje valstybėje (pvz., Lenkijoje) panaudojimas.
 • Teikiama natūrinė pagalba neturi konkuruoti su vietinės rinkos teikiamomis galimybėmis apsirūpinti medicinos prekėmis. Tikslinga suteikti pagalbos teikėjams teisę dalį labdaros prekių pirkti vietinėje rinkoje, įskaitant atsiskaitymą grynaisiais.
 • Siekiant pagerinti išteklių teikimo valdymą, yra tikslinga prekių teikimą sustiprinti vadybiniais ištekliais.
 • Tikėtina jog krizė aktyvioji fazė truks gana ilgai (iki 30 dienų), o atstatymo po krizės darbai truks dar ilgiau. Planuojant pagalbą iškarto reiktų bent preliminariai numatyti numatomą pagalbos trukmę.
 • Politinio žinomumo aspektu pirmoji pagalbos siunta yra reikšmingiausia, bet šios pagalbos efektyvumas dėl aukščiau įvardintų rizikų gali būti žemas. Gyvybių išsaugojimo požiūriu siuntos, papildančios pirmąją siuntą, dažnai yra efektyvesnės. Tiksliau planuojama, saugiau ir tikslingiau paskirstoma pagalba.

 Pagalbos priemonės, kurios greitai parengiamos, bet retai pasiteisina

3. Medikų savanorių siuntimas.

Privalumai

 • Greitai parengiamas.
 • Stiprina patriotinius jausmus, tiek savojoje šalyje, tiek šalyje, kuriai padedama.

Trūkumai

 • Savanoriams sunku sudaryti reikiamas darbo sąlygas, tiek darbo vietos parengimo, tiek pacientų srauto užtikrinimo aspektais.
 • Savanorio integracija į vietines darbo komandas užtrunka.
 • Savanorio apgyvendinimas, įdarbinimas, instruktažas reikalauja daug administracinių išteklių, kurie krizės, o tuo labiau karo atveju yra riboti.

Rekomendacijos, didinančios pagalbos efektyvumą

 • Brigados (pvz., gydytojas, anesteziologas, 1-2 slaugytojai) darbas, kaip taisyklė yra efektyvesnis nei individualaus mediko.
 • Efektyviau medikų brigadas siųsti ne į šalį apskritai, o į iš anksto suderintą gydymo įstaigą.
 • Pagalbos kokybę gerina brigados sustiprinimas medicinine įrangą ar bent jau priemonių rinkiniais.
 • Savanoriams Lietuvos valstybė turėtų teikti pagalbą tiek misijos planavimo, tiek ir įgyvendinimo stadijose.

 Pagalbos priemonės, kurios gali būti taikomos trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu

4. Ukrainiečių gydymas Lietuvoje

Privalumai

 • Turimas platus gydymo bei reabilitacinių įstaigų tinklas. Karo ir mirčių akivaizdoje stabdykim savųjų ligoninių griovimą. Parenkime jas gydymo ir reabilitacijos paslaugos Ukrainos piliečiams teikimui.
 • Medikai moka susikalbėti su ukrainiečiais.
 • Aukšta simbolinė pagalbos vertė.

Rekomendacijos, didinančios pagalbos efektyvumą

Jei norima didelės apimties pagalbos verta:

 • Apsispręsti dėl galimos suteikti pagalbos apimties bei sąlygų ir šį apsisprendimą komunikuoti su Ukrainos atstovais. Ar bus tik reabilitacija? Kokios būklės ligoniams bus teikiama pagalba? Pagalba turėtų būti teikiama visiems (kariškiams ir civiliams) jos reikalingiems ukrainiečiams.
 • Inventorizuoti gydymo įstaigų tinklą, numatant teikti medicininę pagalbą nukentėjusiems nuo konflikto Ukrainoje. Klaidinga būtų apsiriboti keliomis gydymo įstaigomis. Dauguma Lietuvos ligoninių gali suteikti reikiamą pagalbą. Tikslinga jau šiandien rengti gydymo tinklo išdėstymo planus tam atvejui, jeigu karinis konfliktas neapsiribotų Ukrainos teritorija.
 • Nustatyti aiškias pacientų atrankos, transportavimo, registravimo gydymo įstaigoje, įstaigų darbo apmokėjimo taisykles.
5. Ukrainiečių medikų įdarbinimas Lietuvoje

Privalumai

 • Turimas gydymo bei reabilitacinių įstaigų tinklas, kuriam trūksta įvairių profesijų medikų.
 • Lietuvos medikai moka susikalbėti su ukrainiečiais.
 • Pabėgėlių tarpe, neabejotinai, yra medikų, kuriems darbas (tikėtina laikinas) Lietuvos gydymo įstaigose yra priimtinesnis nei pašalpos gavėjo statusas.
 • Ukrainiečių medikai galėtų būti vieni pagrindinių savo tautiečių gydytojų ir slaugytojų.
 • Krizei pasibaigus ukrainiečiai turėtų pasirinkimą ar likti Lietuvoje, ar grįžti į Ukrainą.

Rekomendacijos, didinančios pagalbos efektyvumą

 • Lietuvos gydymo įstaigų inventorizacija jų poreikio specialistams požiūriu.
 • Medikų licencijavimo taisyklių pritaikymas netrikdomam laikinam Ukrainos sveikatos sektoriaus specialistų įdarbinimui.
 • Medikų apgyvendinimo, jų vaikų mokymo ir kitų socialinių klausimų sprendimas.
 • Medicininės pagalbos ukrainiečiams ir Ukrainos specialistų įdarbinimo koordinavimas.
6. Pabėgėlių laikinas apgyvendinimas sveikatos priežiūros įstaigose

Privalumai

 • Turimas rezervinis lovų kiekis leidžia dalį pabėgėlių apgyvendinti gydymo atskiruose korpusuose, nesumažinant teikiamų paslaugų apimties.
 • Lietuvos ligoninės ir sanatorijos turi pilną paslaugų būtinų pabėgėliams kompleksą:
  • Nakvynė.
  • San higiena.
  • Maitinimas
  • Patalinės skalbimas.
  • Medicininė slauga.

Rekomendacijos, didinančios pagalbos efektyvumą

 • Lietuvos gydymo įstaigų inventorizacija jų pritaikymo laikinam pabėgėlių apgyvendinimui požiūriu.
 • Finansinių išteklių, būtinų pastatų pritaikymui bei pabėgėlių išlaikymui numatymas. Finansinės lėšos turi būti numatytos tiek darbo su pabėgėliais pradžiai, tiek ir proceso užbaigimui.

Parengė: Vytenis Andriukaitis, Gediminas Černiauskas, Juozas Olekas, Vilnius 2022 vasario 26 d.

Menu