Konferencijoje aptarti Lietuvai padovanotų V. P. Andriukaičio šeimos dokumentų aspektai ir įtaka valstybingumo raidai

Tremtyje gimęs Kovo 11-osios Akto signataras, buvęs Europos Sąjungos (toliau – ES) komisaras, dabartinis Pasaulio sveikatos organizacijos specialusis pasiuntinys Europos regionui Vytenis Povilas Andriukaitis Lietuvos valstybės naujajam archyvui padovanojo savo ir šeimos dokumentus. Juose atsispindi Lietuvos valstybingumo raidą nulėmusių XX ir XXI a. įvykius iliustruojanti archyvinė medžiaga. Tai – mažai žinoma tremties, politinės rezistencijos, Atgimimo laikų, Kovo 11-osios Akto ir 1992 m. Konstitucijos kūrimo, Lietuvos narystės ES ir NATO istorija. Gausūs dokumentai ir nuotraukos atskleidžia Kovo 11-osios Akto rašymo aplinkybes, politines batalijas dėl 1992 m. Konstitucijos, kitus svarbius valstybės įvykius. Valstybei perduoti šeimos – tėvo Alfonso Andriukaičio, mamos Liudos ir brolių dokumentai.

P. Andriukaičio šeimos archyvas eksponuojamas virtualioje Lietuvos valstybės naujojo archyvo virtualioje parodoje. Rugpjūčio 19 d. vykusioje konferencijoje buvo aptarti dovanotų dokumentų aspektai bei jų įtaka Lietuvos valstybingumo raidai.

Renginyje kalbėjo LSDP pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, pirmosios Vyriausybės narys, Europos Parlamento narys Juozas Olekas, Lietuvos valstybės naujojo archyvo direktorė Danutė Kontrimavičienė, šio archyvo archyvaras, parodos kuratorius Darius Gudelis. D. Kontrimavičienės nuomone, sukauptų dokumentų užtektų ne vieno, bet mažiausiai trijų žmonių gyvenimams.

Savo įžvalgomis dalijosi Kovo 11-osios Akto signataras, buvęs Seimo pirmininkas, LSDP garbės pirmininkas Česlovas Juršėnas, istorikas, politologas, humanitarinių mokslų daktaras  Antanas Kulakauskas bei Europos sveikatos ir tvarios plėtros instituto bendradarbis, buvęs sveikatos apsaugos ministras, socialinių mokslų daktaras Gediminas Černiauskas.

Konferencijoje žodį tarė V. P. Andriukaitis. „Vartydamas mano šeimos sukauptą dokumentų ir daiktų rinkinį suvokiu, kad pavyko įgyvendinti tai, apie ką 1969-1980 m. svajojau kartu su tėvu, – teigė jis.  – Mamos ir tėčio pavyzdys, jų gyvenimo istorija nulėmė ir mano gyvenimo kelią.“

Istorikams įdomi Alfonso Andriukaičio ranka rašyta rašto LTSR AT Prezidiumui kopija dėl 1978 m. LTSR konstitucijos projekto, kuriuo reikalauta įteisinti Vytį. Tarp perduotų dokumentų – A. Andriukaičio parašas po 1979 m. Pabaltijiečių memorandumu, kuris pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą ir paprašė Jungtinių Tautų likviduoti karo ir okupacijos padarinius. 45 pabaltijiečių memorandumas pasklido po pasaulį. 1983 m. sausio 13 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl padėties Baltijos valstybėse ir taip pirmą kartą per okupacijos laikotarpį atkreipė dėmesį į šį klausimą.

V.P. Andriukaitis išsaugojo tėvo 1941 m. A. Sniečkaus pasirašytus tremties dokumentus, raštus siekiant sugrįžti į Lietuvą, o parvykus imtis aktyvios disidentinės ir politinės veiklos. Tremties istoriją išryškina L. Andriukaitienės ranka rašyti eilėraščiai, mokę vaikus gimtosios kalbos tremtyje, ir siuviniai, sukurti panaudojant Lendlizo maišus bei siūlus. Lendlizu vadintas TSRS ir JAV susitarimas dėl JAV materialinės pagalbos TSRS teikimo Antrojo pasaulinio karo metais. Maisto produktai iš JAV buvo siunčiami lėktuvais maišuose per Aliaską į Tiksį, o lagerių žmonės juos perkraudavo į laivus, kur produktai buvo dedami į sovietinę tarą, o maišai likdavo sandėliuose. Iš tų maišų atraižų L. Andriukaitienė siuvinėjo darbelius, kuriais puošė savo varganus namus per šv. Kalėdas bei Velykas.

Lietuvos ypatingajame archyve yra dokumentas, kuriame nurodoma, kad buvo sukaupti 7 tomai V. P. Andriukaičio, kuriam suteikta „Reformisto“ pravardė, sekimo medžiagos, tačiau Lietuvoje jų nėra. KGB, norėdama apsaugoti savo užverbuotas agentus, tuos tomus išvežė į TSRS. Išvežus bylas buvo užvesta nauja, kuri pildyta iki pat 1990 m. kovo 11 d., kada padarytas paskutinis įrašas apie Kovo 11-osios Akto signatarą.

Dokumentuose fiksuotos ir kitos KGB taikytos priemones prieš V.P. Andriukaitį ir jo šeimos narius. Fotografijos ir asmeniniai daiktai pasakoja apie jo kaip studento, žygeivio ir kraštotyrininko veiklą, narystę pogrindiniame A. Strazdelio universitete. Lietuvos valstybės naujajam archyvui taip pat perduoti signataro studijų diplomai (medicinos ir istorijos), apdovanojimai, asmeninės nuotraukos, filmuota medžiaga iš Atgimimo laikų mitingų. Tarp dovanotų dokumentų – signataro ranka primargintos koncepcijos (Nacionalinės sveikatos ir Saugumo strategijos), svarbiausių teisės aktų projektai.

Naujausių laikų istorijai svarbi V. P. Andriukaičio pataisa Kovo 11-osios Aktui. Daugiausia diskusijų sukėlė sakinys: „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suverenių galių reiškėja šiuo aktu sieks realizuoti visą Valstybės suverenitetą“. Jis laikėsi pozicijos, kad žodį „sieks“ reikia pakeisti „pradeda“. Ir tai buvo įrašyta. Jo parengtos Konvento sutarties Europai pataisos vėliau perkeltos į Lisabonos sutartį,  tai  leido ES lygios rotacijos būdu pirmininkauti ir mažai, ir didelei valstybei.

Konferenciją surengė Stepono Kairio fondas,  Lietuvos valstybės naujasis archyvas, Europos sveikatos ir tvarios plėtros institutas  bei LSDP sekretoriatas.

Menu